ดาวเคราะห์


ดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์ (Planet) เป็นวัตถุท้องฟ้าในระบบสุริยะที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง โคจรรอบดวงอาทิตย์ ด้วยความเร็วต่างๆ กัน โดยดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะโคจรครบรอบการโคจรได้เร็วกว่าดวงที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ และขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์นั้น ก็จะหมุนรอบตัวเองไปด้วย และในปัจจุบันมีการค้นพบว่าระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ทั้งหมด 8 ดวง โดยมีการจำแนกดาวเคราะห์ด้วยเกณฑ์ต่างๆ กันดังนี้

 1. ใช้ตำแหน่งของโลกเป็นเกณฑ์ แบ่งดาวเคราะห์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

  • ดาวเคราะห์วงใน คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก ได้แก่ ดาวพุธ และดาวศุกร์

  • ดาวเคราะห์วงนอก คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์มากกว่าโลก ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

 2. ใช้องค์ประกอบหลักของดาวเคราะห์เป็นเกณฑ์ แบ่งดาวเคราะห์ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

  • ดาวเคราะห์ที่เป็นหิน องค์ประกอบส่วนใหญ่ของดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเป็นหินแข็ง มักมีขนาดเล็ก ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร

  • ดาวเคราะห์ที่เป็นก๊าซ มีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซฮีเลียม ได้แก่ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน นอกจากนี้ยังพบว่าฝุ่นละอองและก๊าซรอบๆ ดาวเคราะห์เหล่านั้น รวมตัวกันเกิดเป็นดวงจันทร์บริวารหลายดวง และเป็นวงแหวนเคลื่อนที่อยู่โดยรอบ เช่น วงแหวนดาวเสาร์ ซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองที่ยังไม่รวมตัวกันเป็นดวงจันทร์
จากนั้นน้องๆ มาศึกษาภาพเกี่ยวกับความแตกต่างของดาวเคราะห์กลุ่มที่ใช้ตำแหน่งของโลกเป็นเกณฑ์ และใช้องค์ประกอบของดาวเคราะห์เป็นเกณฑ์ดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) เป็นวัตถุที่มีสภาพเป็นของแข็ง ซึ่งรวมอยู่ด้วยกันจำนวนหลายพันก้อนในระบบสุริยะ รายล้อมดวงอาทิตย์และโคจรรอบดวงอาทิตย์คล้ายดาวเคราะห์ อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี เรียกบริเวณนี้ว่า "แถบดาวเคราะห์น้อย (Asteroid Belt)" ดาวเคราะห์น้อยดวงที่ใหญ่ที่สุดคือ ดาวเคราะห์น้อยซีเรส (Ceres) มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 933 กิโลเมตร


  เรื่อง :
  เข้าชม : 47137
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155