ภาวะผู้นำในองค์การการศึกษา


ชื่อหนังสือ : ภาวะผู้นำในองค์การการศึกษา
ประเภทหนังสือ : การศึกษา
ผู้เขียน : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์ : 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 99 บาท
ISBN : 978-974-730-647-7

หนังสือภาวะผู้นำในองค์การการศึกษาเล่มนี้ แต่งขึ้นสำหรับเป็นตำราเรียนของนิสิต นักศึกษา ที่เรียนในสาขาการบริหารในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา โดยการรวบรวมแนวคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำอย่างละเอียด นอกจากจะใช้เป็นตำราแล้วยังเหมาะกับผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโดยทั่วไปอีกด้วย...


    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 1749
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155