ยูนนาน (Yunnan)


ชื่อหนังสือ : ยูนนาน (Yunnan)
ประเภทหนังสือ : ท่องเที่ยว
ผู้เขียน : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์ : 2534 (พิมพ์ครั้งที่ 1) (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2529)
ราคา : -
ISBN : 974-251-338-4

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเยือนมณฑลยูนนานระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม พ.ศ.2528

พระนิพนธ์สารคดีท่องเที่ยวเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งแต่โบราณกาลของคนไทย ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมณฑลยูนนาน เขตสิบสองปันนา เต้อหง ต้าหลี่ และเมืองคุนหมิงโดยบทความต่างๆ ได้อธิบายลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองภายใน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาซึ่งมีความใกล้เคียงกับระบบภาษาไทย

อนึ่งในการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงนำนักวิชาการทางด้านภาษาและภาษาศาสตร์ไปด้วย 4 ท่าน เพื่อศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไตด้วย

บทความทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาที่นักวิชาการที่ตามเสด็จได้เรียบเรียงขึ้นนั้น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการไทยศึกษา เพราะประกอบด้วยบทความที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์และตระกูลไต เรื่องศิลาจารึกโก๊ะล่อฝง ข้อสันนิษฐานเรื่อง

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 588
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155