ข่าวประจำวัน
เรื่องน่ารู้
เที่ยวทั่วกรุง
ศิลปะ - กีฬาฯ
Books
Person
นิทานและเกมส์
คำถามประจำวัน
 

 
หน้าแรก |

ศาสนาพราหมณ์ (ประวัติศาสนา)
   

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้ แถบประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน เป็นศาสนาที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง ผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูถือว่าศาสนาของตนไม่มีจุดกำเนิดและไม่มีจุดสิ้นสุด

ปัจจุบันนี้ ศาสนิกชนพราหมณ์-ฮินดู ส่วนมากอยู่ในประเทศอินเดีย ส่วนหนึ่งจะอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ เช่น ศรีลังกา บาหลี อินโดนีเซีย ไทย และแอฟริกาใต้ โดยทั่วไปชาวฮินดูเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุด 3 องค์ คือ พระพรหม ซึ่งเป็นผู้สร้างโลก พระอิศวร หรือ พระศิวะ เป็นผู้ทำลาย และพระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ เป็นผู้ปกป้องและรักษาโลก

ศาสนาฮินดู มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ประกาศศาสนา เป็นศาสนาของชาวอารยัน (ภาษาบาลี เรียกว่า ชาวอริยกะ) ซึ่งเชื่อกันว่าอพยพมาจากยุโรป เข้ามาสู่อินเดียเมื่อราว 3,000 กว่าปีมาแล้ว ชาวฮินดูเชื่อว่าศาสนาฮินดูสืบทอดมาจากคัมภีร์พระเวท ซึ่งเชื่อว่าฤๅษีในสมัยก่อนได้รับโดยตรงจากพระเป็นเจ้า จึงมีชื่อเรียกรวมๆ ว่า "คัมภีร์ศรุติ" (Sruti)

จากหลักฐานทางโบราณคดีทำให้เราทราบว่า ชาวพื้นเมืองเดิมที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นเจ้าของวัฒนธรรม ซึ่งเรียกกันว่า อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ (ราว 2047 - 1357 ปีก่อนพุทธศักราช) เป็นอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีการสร้างเมืองที่มีผังเมืองเป็นระเบียบ ประชาชนมีการอาบน้ำตามพิธีทางศาสนาเคารพบูชาเทพเปลือยกายที่มีเขาและมีสัตว์แวดล้อม กราบไหว้เทพที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ นับถือสัตว์คล้ายวัวมีเขาหนึ่งเขา

ศาสนาของชาวพื้นเมืองเดิมแตกต่างจากศาสนาของชาวอารยันที่อพยพเข้ามาในภายหลังที่มาตั้งรกรากยุคแรกๆ ที่ลุ่มแม่น้ำสินธุ ชาวอารยันยุคแรกๆ เคารพนับถือเทพหลายองค์ที่เป็นพลังอยู่เบื้องหลังธรรมชาติซึ่งยังไม่มีรูปร่างแบบรูปร่างมนุษย์อย่างชัดเจนเหมือนเทพในศาสนาฮินดูยุคหลัง ยุคที่ชาวอารยันเข้ามานั้นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุได้ล่มสลายไปแล้ว แต่ศาสนาของชาวพื้นเมืองเดิมก็ยังคงมีผู้นับถือต่อมาและได้มีอิทธิพลต่อศาสนาของชาวอารยันในสมัยหลัง


การเผยแพร่ศาสนาฮินดูในประเทศไทย

ศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยคือช่วงที่เป็นศาสนาพราหมณ์ โดยเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏระยะเวลาที่แน่นอน ในที่นี้เรียกว่า ศาสนาพราหมณ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความเข้าใจ นักประวัติศาสตร์ศิลป์ส่วนมากสันนิษฐานว่า ศาสนาพราหมณ์นี้น่าจะเข้ามาก่อนสมัยสุโขทัย โบราณสถานและรูปสลักเทพเจ้าเป็นจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนา เช่น รูปสลักพระนารายณ์ 4 กร ถือสังข์ จักร คทา ดอกบัว สวมหมวกกระบอก เข้าใจว่าน่าจะมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9-10 หรือเก่าไปกว่านั้น (ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ)

นอกจากนี้ได้พบรูปสลักพระนารายณ์ทำด้วยศิลาที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โบราณสถานที่สำคัญที่ขุดพบ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี เทวสถานเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาในสมัยสุโขทัยศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นควบคู่ไปกับพุทธศาสนา ในสมัยนี้มีการค้นพบเทวรูป พระนารายณ์ พระอิศวร พระพรหม พระแม่อุมา พระหริหระ ส่วนมากนิยมหล่อสำริด

นอกจากหลักฐานทางศิลปกรรมแล้วในด้านวรรณคดีได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เช่น ตำหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศ หรือแม้แต่ประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษพระแม่คงคา น่าจะได้อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์เช่นกัน ในสมัยอยุธยาเป็นสมัยที่ศาสนาพราหมณ์เข้ามามีอิทธิพลทางวัฒนธรรมประเพณีเช่นเดียวกับสุโขทัย พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ทรงยอมรับพิธีกรรมที่มีศาสนาพราหมณ์เข้ามามีส่วน เช่น พิธีแช่งน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษกก่อนขึ้นครองราชย์สมบัติ พิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีจองเปรียง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย เป็นต้น

โดยเฉพาะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนับถือทางไสยศาสตร์มากถึงขนาดทรงสร้างเทวรูปหุ้มด้วยทองคำทรงเครื่องลงยาราชาวดีสำหรับตั้งในการพระราชพิธีหลายองค์ ในพิธีตรียัมปวายพระองค์ได้เสด็จไปส่งพระเป็นเจ้าถึงเทวสถานทุกๆ ปี ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พิธีต่างๆ ในสมัยอยุธยายังคงได้รับการยอมรับนับถือจากพระมหากษัตริย์และปฏิบัติต่อกันมา ซึ่งมีดังนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก, การทำน้ำอภิเษก, พระราชพิธีจองเปรียง, พระราชพิธีตรียัมปวาย, พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
พระราชพิธีตรียัมปวาย หรือ พิธีโล้ชิงช้า


ชื่อศาสนา : ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (Hinduism)

ศาสนานี้ในสมัยโบราณเรียก "สนาตนธรรม" หมายถึง ธรรม หรือศาสนาอันเป็นของเก่าหรือนิรันดร ต่อมาเรียกว่า "ศาสนาพราหมณ์" แปลว่า คำสอนของพราหมณ์จารย์ และต่อมาศาสนาพราหมณ์ปฏิรูปคำสอนแล้วเรียกว่า "ฮินดูธรรม" แปลว่า ธรรมที่สอนลัทธิอหิงสา จึงมีชื่อเรียกภายหลังว่า "ศาสนาฮินดู" เนื่องจากศาสนาฮินดูมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์โดยการปฏิรูปคำสอน หลักปฏิบัติและประเพณีในศาสนาพราหมณ์ จึงเรียกว่า ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูสัญลักษณ์ศาสนา : ตัวอักษรเทวนาครี อ่านว่า "โอม" เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา หมายถึง เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้ง 3 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "พระตรีมูรติ" ซึ่งตัวอักษรคำว่า "โอม" นั้นย่อมาจาก อักษร 3 ตัว (อ อุ และ ม) คือ
"อะ" หมายถึง พระวิษณุหรือพระนารายณ์
"อุ" หมายถึง พระอิศวรหรือพระศิวะ
"มะ" หมายถึง พระพรหม

ประวัติศาสนา นิกาย ศาสดา หลักคำสอน การปฏิบัติตน ศาสนสถานวันสำคัญทางศาสนา
จำนวนคนอ่าน 12200 คน

 
 
   

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved