วัดอินทาราม และย่านตลาดพลู


พระอุโบสถหลังใหม่ของวัดอินทาราม
ด้านหน้ามีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสิน

"ตลาดพลู" คือย่านชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณถนนเทอดไท ฝั่งธนบุรีในปัจจุบัน ย่านตลาดพลูแห่งนี้มีที่มาที่ไปมาอย่างยาวนาน และเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี จนกระทั่งเกิดกรุงรัตนโกสินทร์ ย่านตลาดพลูก็ได้กลายเป็นสวนปลูกต้นพลูและตลาดขายใบพลู จนเป็นที่มาของชื่อย่านนั่นเอง

พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสิน


ในช่วงที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น พื้นที่ด้านใต้ของพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรี บริเวณริมคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวจีน เป็นแหล่งค้าขายซึ่งเป็นอาชีพถนัดของชาวจีน แต่พอมีการย้ายราชธานีไปจากฝั่งธนบุรีไปอยู่ฝั่งพระนคร พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของชุมชนชาวจีนที่ย่านสำเพ็ง ชาวจีนที่ตลาดพลูส่วนใหญ่จึงได้ย้ายไปรวมกันอยู่ที่สำเพ็ง แล้วมีชาวอิสลามเข้ามาอาศัยอยู่แทนที่ ซึ่งชาวอิสลามเหล่านี้เองที่ได้ริเริ่มทำสวนต้นพลูขึ้น จนบริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ได้กลายเป็นตลาดซื้อขายพลูแห่งใหญ่ และเรียกชุมชนในบริเวณนี้ว่า ตลาดพลู มาตั้งแต่บัดนั้น จนถึงปัจจุบันแม้จะไม่เหลือต้นพลูในย่านนี้อีกแล้ว แต่ชื่อของตลาดพลูก็ยังคงอยู่ต่อไป

ในย่านตลาดพลูมีวัดที่สำคัญอยู่แห่งหนึ่ง คือ วัดอินทารามวรวิหาร หรือชื่อเดิมคือ "วัดบางยี่เรือนอก" เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี วัดแห่งนี้มีความสำคัญมากๆ ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ใหม่ทั้งหมด และเสด็จฯ มาประกอบพระราชกุศล รวมทั้งทรงปฏิบัติกรรมฐานที่วัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำ ทุกวันนี้ยังปรากฏพระราชอาสน์ที่พระองค์ทรงประทับทรงศีลอยู่ภายในวัดด้วย

พระอุโบสถของวัดอินทารามเป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินวร เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย ส่วนด้านหน้าพระอุโบสถมีพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินในท่าประทับนั่ง มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา

ด้านหลังของวัดติดกับคลองบางกอกใหญ่ ในบริเวณนี้มีพระอุโบสถหลังเก่า และ พระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งด้านหน้าพระวิหารประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์อยู่ เป็นพระบรมรูปทรงม้า พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือพระแสงดาบชูขึ้นฟ้า ลักษณะเดียวกับพระบรมรูปตรงวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่)

พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง วัดราชคฤห์


ภายในพระวิหารสมเด็จฯ มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์ และมีแท่นพระบรรทมไสยาสน์ ซึ่งเป็นพระราชอาสน์สำหรับประทับแรมทรงศีลและทรงกรรมฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสิน นอกจากนั้นก็ยังมีพระบรมรูปจำลองขณะที่พระองค์กำลังทรงกรรมฐานอยู่ด้วย

ส่วนพระอุโบสถหลังเก่าที่อยู่ข้างพระวิหารสมเด็จฯ ภายในมีพระประธานซึ่งใต้ฐานชุกชีนั้นบรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้าตากสินไว้ด้วย ส่วนเจดีย์สีทองสององค์ด้านหน้านั้นเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์และพระอัครมเหสี

ท่าน้ำด้านหลังวัดมีศาลาท่าน้ำหลังเล็กสีเขียวอ่อน มีลวดลายแบบขนมปังขิง มีชื่อเรียกว่า ศาลาภิรมย์ภักดี ศาลาแห่งนี้ก็คือท่าเรือเมล์ขาว ซึ่งเป็นเรือเมล์ของพระยาภิรมย์ภักดีที่วิ่งรับส่งคนในคลองบางกอกใหญ่ในสมัยก่อน แต่เดิมมีอยู่หลายจุด แต่ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ท่าน้ำวัดอินทารามนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ด้านซ้ายมือของศาลาท่าน้ำ เป็นตึกแถวของชาวจีนแต้จิ๋วซึ่งอยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ตึกแถวนี้มีประตูไม้ที่แปลกไม่เหมือนที่ไหน เพราะเป็นไม้รูปทรงตะเกียบ 4 อัน วางห่างกันพอประมาณให้คนลอดออกหรือเข้าไม่ได้ แต่ถ้าต้องการเปิดประตูเพื่อเข้าออกก็ต้องยกไม้ออกซี่หนึ่ง ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านชาวจีนแต้จิ๋ว

สถานีรถไฟตลาดพลู


จากวัดอินทาราม เดิมริมคลองบางกอกใหญ่ด้านหลังวัด ผ่าน ตลาดวัดกลาง ด้านหลังของวัดจันทาราม ซึ่งเป็นตลาดสดและตลาดข้าวของเครื่องใช้ อาคารไม้แบบโบราณให้อารมณ์คลาสสิกได้ดีทีเดียว จากนั้นจะไปถึงวัดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ วัดราชคฤห์วรวิหาร หรือ "วัดบางยี่เรือใน" สร้างขึ้นโดยนายกองมอญในสมัยกรุงศรีอยุธยา บางคนจึงเรียกว่า "วัดบางยี่เรือมอญ" มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี โดย พระยาสีหราชเดโช หรือ "พระยาพิชัยดาบหัก" เป็นตัวตั้งตัวตีในการบูรณะ

ภายในวัดราชคฤห์นี้มีสิ่งสำคัญก็คือ เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งนำมาจากกรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ ส่วนพระปรางค์อีกองค์หนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้กันนั้น เป็นพระปรางค์ที่บรรจุอัฐิของพระยาพิชัยดาบหัก ซึ่งตามประวัติศาสตร์นั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงถูกสำเร็จโทษ พระยาพิชัยดาบหักนายทหารคู่พระทัย ก็ขอตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินไปด้วย

สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นอีกอย่างของวัดราชคฤห์แห่งนี้ก็คือ เขามอ เป็นภูเขาจำลองที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน บนยอดเขามอมีพระมณฑป ภายในเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้ด้านบนเขามอได้

พระประธานในวัดโพธิ์นิมิตรมหาสีมาราม


โดยปกติท่าเป็นคนช่างสังเกตุ จะเห็นว่าพระพุทธรูปปางนอนส่วนมากจะนอนท่าตะแคง แต่ที่วัดราชคฤห์มีพระพุทธรูปปางนอนที่แปลกไม่เหมือนที่ไหน นั่นคือ พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ซึ่งตามพุทธประวัตินั้น เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว บรรดาศิษยานุศิษย์ก็ได้นำพระสรีระของพระองค์มาถวายพระเพลิง โดยมีท่านอนหงาย พระเศียรหนุนพระเขนย พระกรทั้งสองข้างแนบพระองค์ หลับพระเนตร และมีพระมหากัสสัปปะนั่งพนมมืออยู่ที่พระบาท

บริเวณฝั่งตรงข้ามถนนจากวัดราชคฤห์ เป็นที่ตั้งของ วัดโพธิ์นิมิตรมหาสีมาราม วัดแห่งนี้เป็นวัดฝ่ายมหานิกายที่มีการผูกพัทธสีมาสองชั้น คือพัทธสีมาและมหาพัทธสีมา ซึ่งหมายถึงมีอาณาเขตในการทำสังฆกรรมที่กว้างขวางทั่ววัด ไม่ใช่เฉพาะภายในพระอุโบสถเหมือนวัดอื่นๆ ที่วัดแห่งนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถที่งดงาม เป็นภาพเรื่องราวการอัญเชิญกิ่งพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดียมายังเกาะลังกา และภาพงานประเพณีต่างๆ ของไทย โดยมีฉากเป็นวัดต่างๆ ที่เราคุ้นเคยกันดี เช่น วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นต้น

ในย่านตลาดพลู นอกจากวัดแล้ว สิ่งที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ก็คือ สถานีรถไฟตลาดพลู ซึ่งเป็นสถานีรถไฟเล็กๆ แต่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนมากมาย รถไฟสายนี้วิ่งตรงจากวงเวียนใหญ่ ไปสุดปลายทางที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสงคราม

เขามอที่วัดราชคฤห์


บริเวณรอบสถานีรถไฟตลาดพลูเป็นแหล่งรวมร้านอาหารสำหรับคนเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยน้ำซุปเข้มข้น ร้านหมี่กรอบดั้งเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ร้านหอยทอดผัดไทเจ้าเก่า ร้านข้าวราดแกงสารพัดชนิด ร้านน้ำใบบัวบกเย็นชื่นใจ สามารถนั่งกินที่ร้านได้แล้วก็สามารถซื้อใส่ถุงหิ้วขึ้นรถไฟไปได้เลย แต่ร้านที่เป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี้ก็ต้องเป็น ร้านขนมหวานตลาดพลู ซึ่งมีขนมหวานของไทยหลากหลายชนิด เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ข้าวเหนียวสังขยา เป็นต้น รับประกันความอร่อยด้วยจำนวนลูกค้าที่รอคิวยาวเหยียดมาตลอดกว่า 60 ปี

ที่ใต้สะพานตลาดพลู หรือก็คือบริเวณที่ถนนรัชดาภิเษกลอยพาดผ่านอยู่ด้านบน แต่ก่อนมีทั้งตลาดและโรงภาพยนตร์ถึง 2 โรงด้วยกัน คือ โรงภาพยนตร์ศรีนครธน และ โรงภาพยนตร์ศรีตลาดพลู สำหรับโรงภาพยนตร์ศรีนครธนนั้นเรียกกันว่า "วิกสูง" เพราะส่วนที่เป็นโรงภาพยนตร์นั้นอยู่ชั้นบน ด้านล่างก็เป็นตลาด ดังนั้นโรงภาพยนตร์ศรีตลาดพลูจึงเรียกกันว่า "วิกเตี้ย" แต่ปัจจุบันโรงภาพยนตร์ทั้ง 2 ก็เหลือแต่เพียงความทรงจำไปแล้ว

แม้ถนน รถรา จะมากมายขึ้นกว่าเดิม จนทำให้ย่านตลาดพลูแออัดจอแจ แต่หากมองให้ลึกถึงภายในวัด ตลาด อาคารบ้านเรือน และวิถีชีวิตของผู้คน ก็ยังคงพบกลิ่นอายของชุมชนแบบโบราณที่มีความคลาสสิก หาได้ยากในปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ ย่านตลาดพลู ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
รถประจำทาง สาย 4, 9, 43, 175, 111
เรือโดยสาร เรือโดยสารสายคลองบางกอกใหญ่ - คลองด่าน ขึ้นเรือที่ท่าราชินี ปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ไปสุดสายที่คลองด่าน วัดปากน้ำภาษีเจริญ
รถไฟ ทางรถไฟสายแม่กลอง ต้นสายที่วงเวียนใหญ่ - ปลายสายที่มหาชัย จอดที่สถานีรถไฟตลาดพลู (อยู่ระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่กับสถานีคลองต้นไทร)
ที่จอดรถ จอดรถภายในวัดอินทาราม
การถ่ายรูป สามารถถ่ายรูปได้
สถานที่ใกล้เคียง ศาลเจ้าพ่อเซียนโกว, วงเวียนใหญ่, ท่าพระ, ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ, วัดใหญ่ศรีสุพรรณ, วัดหิรัญรุจี, ถนนเพชรเกษม, วัดปากน้ำภาษีเจริญ
แผนที่ คลิกดูแผนที่ตั้งของย่านตลาดพลู
    เรื่อง : เที่ยวทั่วกรุง
    เข้าชม : 35083
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155