เกมหาความหนาแน่น
จุดประสงค์

  1. เพื่อฝึกการคำนวณหาความหนาแน่น

  2. เพื่อทบทวนความเข้าใจเรื่องมวลและความหนาแน่น

  3. เพื่อสร้างความสามัคคี การยอมรับความสามารถของผู้อื่น และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ตัวอย่างโจทย์คำนวนหาความหนาแน่น

  1. แร่ชนิดหนึ่งมีมวล 50 กรัม ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะมีความหนาแน่นเท่าใด
  2. วัตถุ A มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีมวล 750 กรัม จะมีความหนาแน่นเท่าใด

  3. วัตถุ P มีความหนาแน่น 2.50 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีมวล 750 กรัม วัตถุ P จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
วิธีเล่น

  1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 6 คน (ตามความเหมาะสม) เท่าๆ กัน แจกกระดาษให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น ครูให้นักเรียนจัดโต๊ะไว้หน้าห้องเรียนตามจำนวนกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเขียนและคิดหาวิธีคำนวณลงในกระดาษ


  2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ต่อหนึ่งคำถาม โดยไม่ให้ซ้ำคนเดิม ออกมาหน้าห้องเรียนที่เตรียมโต๊ะไว้สำหรับนั่งคิดคำนวณหาคำตอบ


  3. ครูอ่านโจทย์คำถาม 1 ข้อให้ฟัง 2 รอบ แล้วจึงให้ตัวแทนคิดคำนวณคำตอบภายในเวลาที่ครูกำหนด สมาชิกในกลุ่มห้ามส่งสัญญาณหรือบอกคำตอบให้ตัวแทนได้ยิน ฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้


  4. กลุ่มใดตอบถูกและใส่หย่วยถูกต้อง ได้ 1 คะแนน


หมายเหตุ : คำถามครูผู้สอนอาจคิดเพิ่มเติมได้ เพื่อความเหมาะสม