มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลาน ข้างพระบรมมหาราชวังและท่าช้าง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ แต่เดิมเป็นวังที่ประทับของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เรียกว่า วังท่าพระ

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
บิดาของมหาวิทยาลัยศิลปากร


มหาวิทยาลัยศิลปากรมีจุดเริ่มต้นมาจาก โรงเรียนปราณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ชื่อเดิม Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้ร่วมกันกับ สาโรช สุขยางค์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2476 โดยใช้พื้นที่วังกลางและวังตะวันออก หน้าพระบรมมหาราชวัง เป็นที่ตั้งของโรงเรียน จัดการสอนศิลปะให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2478 ก็ได้รวมเอา โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ตรงวังหน้าเข้าไว้ด้วยกัน แล้วเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนศิลปากร ซึ่งมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนศิลปากรแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกประณีตศิลปกรรม สอนในวิชาจิตรกรรม ประติมากรรมและทฤษฎีศิลป์ แผนกศิลปอุตสาหกรรม สอนในวิชาการช่างรักประดับมุก วิชาเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ แผนกนาฏดุริยางค์ สอนในวิชาการแสดงดนตรีและขับร้อง แผนกนาฎดุริยางค์นี้ตั้งอยู่ที่วังหน้าซึ่งได้กลายมาเป็น วิทยาลัยนาฏศิลป ในปัจจุบัน

โรงเรียนศิลปากรได้เจริญเติบโตเป็นลำดับเรื่อยมา จนกระทั่ง พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) อธิบดีกรมศิลปากร ได้ร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2486 โดยยังมีเพียงคณะเดียวคือ คณะจิตรกรรมและประติมากรรม (ปัจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์)

ต่อมาในปี พ.ศ.2498 ก็มีการตั้งคณะใหม่ขึ้น คือ คณะสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมี พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) เป็นผู้ก่อตั้ง และ คณะโบราณคดี ซึ่งวางรากฐานโดย หลวงบริบาล บุรีภัณฑ์ ปีต่อมา คณะมัณฑนศิลป์ ก็แยกตัวออกมาจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม ทั้งหมดยังคงตั้งอยู่บริเวณวังกลางและวังตะวันออก หน้าพระบรมมหาราชวัง

ก่อนหน้านี้คือในปี พ.ศ.2495 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนศิลปศึกษาหรือที่เรียกว่า โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้นที่วังหน้า เปิดสอน 2 แผนกคือ แผนกวิชาช่างศิลป์ไทย (จิตรกรรม) และแผนกสถาปัตยกรรมไทย และในปี พ.ศ.2496 ได้เปิดอีกแผนกหนึ่งคือ แผนกโบราณคดี แต่โรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการมาได้เพียงหนึ่งปีก็ต้องถูกยกเลิกจากมติของสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ยุบการศึกษาขั้นเตรียมมหาวิทยาลัยในทุกสถาบัน โดยให้เหตุผลว่า ไม่เป็นธรรมต่อนักเรียนในต่างจังหวัด

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


เมื่อโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรถูกยุบ รัฐบาลก็ได้จัดตั้ง โรงเรียนศิลปศึกษา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยช่างศิลป) ขึ้นแทน เพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ถูกยุบไป

จนกระทั่งได้มีการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้จัดซื้อที่ดินวังท่าพระซึ่งอยู่ติดกับที่ตั้งเดิมของมหาวิทยาลัย จากทายาทของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ก่อสร้างเสร็จแล้วได้ย้ายคณะต่างๆ มาอยู่ในพื้นที่ใหม่ในปี พ.ศ.2507

ปี พ.ศ.2509 ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น มีนโยบายที่จะเปิดคณะวิชาและสาขาวิชาให้หลากหลายขึ้น แต่พื้นที่เดิมก็คับแคบเกินไป จึงได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพื้นที่ส่วนหนึ่งของ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเปิดการเรียนการสอน คณะอักษรศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2511 คณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2513 และ คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2515 ตามลำดับ หลังจากนั้นก็จัดตั้ง คณะเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ.2529 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ.2535 และ คณะดุริยางคศาสตร์ ในปี พ.ศ.2542 เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

นอกจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ แล้ว ภายหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้ขยายเขตการศึกษาออกไปอีกหลายวิทยาเขต คือ วิทยาเขตตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ถนนชะอำ-ปราณบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ วิทยาเขตบางรัก อาคาร กสท โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พร้อมกับเปิดสอนในคณะวิชาอื่นๆ อีกมากมายทั้งด้านศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

" เหตุใดจึงเรียกว่า "วังท่าพระ"ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0-2623-6115-22
โทรสาร 0-2225-7258
รถประจำทาง รถประจำทาง สาย 2, 2 ทางด่วน, 3, 25, 25 ทางด่วน, 32, 53, 59, 70, 82, 203, 508, 508 ทางด่วน, 512
เรือโดยสาร - เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าช้าง
- เรือข้ามฝาก (ท่าช้าง - ท่าวังหลัง), (ท่าช้าง - วัดระฆัง)
การถ่ายรูป สามารถถ่ายรูปได้
สถานที่ใกล้เคียง สนามหลวง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระบรมมหาราชวัง, ท่าช้าง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
แผนที่ คลิกดูแผนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากร
    เรื่อง : เที่ยวทั่วกรุง
    เข้าชม : 6438
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155