เกม ทศนิยมแสนสนุก (ป.5 แผน 5)


สื่อ/อุปกรณ์
  1. แถบทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง เช่น  2. กระดาษเปล่า
ดำเนินกิจกรรม
  1. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม จากนั้นแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนแต่ละคนเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 1 จำนวน ลงบนกระดาษ ครูแจกเทปใสให้นักเรียนติดกระดาษที่เขียนทศนิยมกับเสื้อ

  2. ครูชูแถบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่เตรียมไว้ให้นักเรียนดู แล้วออกคำสั่งเช่น "ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งของใครมีค่าน้อยกว่าแถบทศนิยมให้เข้ามานั่งภายในวงกลม" เป็นต้น

  3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หากใครปฏิบัติผิดจะต้องออกจากการแข่งขัน

  4. ปฏิบัติกิจกรรมลักษณะนี้ไปเรื่อยๆ จนเหลือ 5-10 คนสุดท้าย ถือเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ
  1. จำนวนผู้ชนะครูเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม

  2. ควรเตรียมเทปใส หรือ เตรียมกระดาษที่เจาะรูแล้วให้นักเรียน โดยอาจสั่งให้นักเรียนนำเชือกมาจากบ้าน