ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae


รูปร่างของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae


การสืบพันธุ์แบบแตกหน่อ (budding) ของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae