ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

หน้าแรก | มุมคุณครู | บันทึกคุณครู
   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
   
ศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีความจำเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ได้อย่างแม่นยำ
วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
 
ศาสตราจารย์กิตติคุณเกหลงทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการพิเศษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ เป็นคนแรก ตลอดเวลา 10 ปี ที่ได้ทุ่มเททำงานให้แก่คณะอย่างขันแข็งและอดทน มาทำงานเช้า และเลิกงานในเวลาค่ำคืนเสมอ
เกหลง ปภาวสิทธิ์
 
   
ชีวิตของนายกรุณาเป็นชีวิตที่น่าสนใจยิ่ง เป็นชีวิตที่ทรหดอดทน ต่อสู้อุปสรรคนานาชนิดด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งไม่ยอมท้อ เริ่มต้นชีวิตกำพร้าตั้งแต่เยาว์วัย ขาดผู้อุปการะ
กรุณา กุศลาสัย
 
นายสันติ์เป็นผู้มีอัธยาศัยดี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว และเป็นที่ไว้วางใจของผู้คบหาสมาคม จึงมักจะได้เป็นผู้นำในหมู่คณะเสมอ ในวัยเรียนระดับชั้นประถมได้เป็นหัวหน้าชั้นมาโดยตลอด
สันติ์ อรุโณทัย
 
   
ครูผดุงเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประพฤติตนเหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกัน อีกทั้งยังมีความรักความเมตตาต่อศิษยและผู้ใต้บังคับบัญชา
ผดุง สุริยะ
 
ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ครูวีระศักดิ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปฏิบัติงานมาใช้บริหารงานโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจบริหารโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับ ปี พ.ศ.2550 ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
วีระศักดิ์ สาระผล
 
   
ดร.มานะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเน้นงานวิชาการ
มานะ สินธุวงษานนท์
 
ครูสุภาภรณ์เป็นศึกษานิเทศก์ที่มีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพและขวนขวายหาความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาเพิ่มเติมมาโดยตลอด ทำให้มีความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาเพิ่มพูน ทันสมัย และทันเหตุการณ์ตลอดเวลา
สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
 
   
ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอและศึกษาธิการจังหวัด นายซ้อนได้ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในด้านการศึกษาและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
ซ้อน ศิวายพราหมณ์
 
อาจารย์สาร เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานประถมศึกษาของจังหวัดเลย ภูมิความรู้ของอาจารย์ กว้างขวางลึกซึ้ง ประกอบกับประสบการณ์อันยาวนาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์จึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เสมอ
สาร สาระทัศนานันท์
 


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


   
 
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved