ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
เปิดสอบราชการทั่วไป
 

หน้าแรก | มุมคุณครู | ห้องพักครู
   


หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
โครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เป็นโครงการที่คุรุสภาได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2547 ซึ่งมีแนวคิดเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ในรูปแบบต่างๆ จากการทำงานของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลงานที่มีคุณภาพ ...
 
 
กระบวนการกลุ่มสำคัญไฉน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนที่ควรจะเป็น
ครูดีเด่น ประจำปี 2550
ครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2550
นำมาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช้ทำงานกันเถอะ
การวัดผลประเมินผล อิงมาตรฐานการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียน
เรียนรู้คู่ปัจจัยสร้างหนูน้อยนักคิด แก้ปัญหาฟันผุในโรงเรียนสู่ความสำเร็จ
มาตรฐานการเรียนรู้ : ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : แหล่งเพาะเชื้อที่คาดไม่ถึง
การชี้แนะ (Coaching) : ยุทธวิธีสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
“เพื่อนรักเรียนรู้” สื่อชิ้นแรกเพื่อเด็กออทิสติก
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนภาพเป็นสื่อ
การวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ ทีซีที - ดีที (TCT - DP)
เรียนรู้อยู่ในมือเรา
รุ่นแรกพันธุ์ "HOME SCHOOL"
เส้นทางสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน
"ภาษาอังกฤษ" เริ่มเรียนไว มีชัยไปกว่าครึ่ง

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved