ข่าวแวดวงครู
เปิดสอบครู
ห้องพักครู
แผนการสอน
บันทึกคุณครู
Tip & tricks
สหกรณ์เพื่อนครู
กฎหมายในวงการศึกษา
 

หน้าแรก | มุมคุณครู | ห้องพักครู
   


ปฐมวัยศึกษา : จุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้
การจัดการศึกษาระดับนี้นั้นมุ่งเน้นการอบรมเลี้ยงดูให้เด็กมีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งเป็นที่อยู่ใหม่ของเด็ก คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสังคมของเด็ก และคุ้นเคยกับกระบวนการศึกษา ซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต ...
 
 
กระบวนการกลุ่มสำคัญไฉน
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนที่ควรจะเป็น
ครูดีเด่น ประจำปี 2550
ครูผู้มีอุดมการณ์ ประจำปี 2550
นำมาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช้ทำงานกันเถอะ
การวัดผลประเมินผล อิงมาตรฐานการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงในชั้นเรียน
เรียนรู้คู่ปัจจัยสร้างหนูน้อยนักคิด แก้ปัญหาฟันผุในโรงเรียนสู่ความสำเร็จ
มาตรฐานการเรียนรู้ : ทิศทางและเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : แหล่งเพาะเชื้อที่คาดไม่ถึง
การชี้แนะ (Coaching) : ยุทธวิธีสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
“เพื่อนรักเรียนรู้” สื่อชิ้นแรกเพื่อเด็กออทิสติก
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้แผนภาพเป็นสื่อ
การวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบ ทีซีที - ดีที (TCT - DP)
เรียนรู้อยู่ในมือเรา
รุ่นแรกพันธุ์ "HOME SCHOOL"
เส้นทางสู่การปฏิรูปการเรียนการสอน
"ภาษาอังกฤษ" เริ่มเรียนไว มีชัยไปกว่าครึ่ง

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved