ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Grammar

Grammar

Past Perfect Continuous Tense
 
รูปประโยค
Subject + had + been + Verb 1 เติม ing + ..........

เช่น He had been working.
I had been running.
You had been staying.
They had been going.


Past Perfect Continuous Tense มีวิธีใช้เช่นเดียวกันกับ Past Perfect Tense แต่ประโยคที่ใช้ Past Perfect Continuous Tense จะได้ความดีกว่า Past Perfect Tense ก็ตรงที่ "มีการเน้นถึงความต่อเนื่องของเวลาได้ดีกว่า" เช่น

Past Perfect Tense :

The telephone had rung for ten minutes before it was answered.
โทรศัพท์ได้ดังเป็นเวลา 10 นาที ก่อนที่จะมีผู้รับ

Past Perfect Continuous Tense :

The telephone had been ringing for ten minutes before it was answered.
โทรศัพท์ได้ดังต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 นาที ก่อนที่จะมีคนรับ

ประโยคแรกเพียงแต่บอกว่า โทรศัพท์ได้ดังมาเป็นเวลา 10 นาที ไม่ได้เน้นถึงความต่อเนื่องของการดังแต่อย่างใด แต่ประโยคหลังได้เน้นให้รู้ว่าโทรศัพท์ได้ดัง "ติดต่อ" กันมาเป็นเวลาถึง 10 นาที

Past Perfect Tense :

He had slept for two hours when we called on him.
เขาได้นอนหลับมา 2 ชั่วโมงแล้ว เมื่อเราโทรศัพท์ไปหาเขา

Past Perfect Continuous Tense :

He had been sleeping for two hours when we called on him.
เขาได้นอนหลับต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้ว เมื่อตอนที่เราโทรศัพท์ไปหาเขา (ขณะที่โทรศัพท์ไป เขาก็ยังนอนหลับอยู่)


อย่างไรก็ตาม การใช้ Past Perfect Continuous Tense นั้น ควรใช้กับกริยาที่ทำได้นาน (long action) เท่านั้น ถ้าเป็นกริยาที่ทำอยู่ไม่นานก็ให้ใช้ Past Perfect Tense แทน และที่สำคัญก็คือ จะต้องใช้ควบกับการกระทำหรือเหตุการณ์ 2 อย่างเสมอ ไม่นิยมใช้กับเหตุการณ์อย่างเดียว คำเชื่อมระหว่าง Past Perfect Continuous Tense กับ Past Simple Tense ก็ได้แก่ when, after, before, that เหมือนเดิม

จำนวนคนอ่าน 26004 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved