ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Grammar

Grammar

Present Continuous Tense
 
รูปประโยค
Subject + is, am, are + Verb 1 เติม ing + ..........

เช่น He is speaking.
I am reading.
They are writing.
A girl is dancing.
The boys are playing.


การเติม ing ที่ท้ายคำกริยา

 1. กริยาที่ลงท้ายด้วย e (กรณีไม่ออกเสียงตัว e) ให้ตัด e ทิ้ง แล้วจึงเติม ing เช่น

  write - writing = เขียน
  move - moving = เคลื่อน
  live - living = อยู่, อาศัย
  tremble - trembling = สั่นสะท้าน
  argue - arguing = โต้เถียง
  take - taking = พาไป


 2. กริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม ing ได้เลย เช่น

  see - seeing = เห็น
  agree - agreeing = เห็นด้วย
  free - freeing = ปล่อยเป็นอิสระ


 3. กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y เสียก่อนแล้วจึงเติม ing เช่น

  die - dying = ตาย
  lie - lying = โกหก
  tie - tying = ผูก, มัด

  หมายเหตุ : ski - skiing หรือ ski - ing = เล่นสกี 4. กริยาที่มีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว และเป็นพยางค์เดียว ให้เพิ่มตัวสะกดเข้ามาอีกตัวหนึ่งเสียก่อน แล้วจึงเติม ing เช่น

  stop - stopping = หยุด
  run - running = วิ่ง
  sit - sitting = นั่ง
  get - getting = ได้รับ
  dig - digging = ขุด
  rob - robbing = ปล้น


 5. คำกริยาที่มี 2 พยางค์ซึ่งออกเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์หลัง และพยางค์หลังมีสระตัวเดียว ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดเข้ามาอีกตัวหนึ่งเสียก่อน แล้วจึงเติม ing เช่น

  begin - beginning = เริ่มต้น
  occur - occurring = เกิดขึ้น
  refer - referring = อ้างถึง
  offer - offerring = ยกให้, เสนอ


 6. คำกริยา 2 พยางค์ต่อไปนี้ จะเพิ่มตัวสะกดเข้ามาแล้วจึงเติม ing (แบบอังกฤษ) หรือจะเติม ing เลย (แบบอเมริกัน) ก็ได้ ได้แก่

  แบบอังกฤษ : travel - travelling = ท่องเที่ยว
  quarrel - quarrelling = ทะเลาะ
  แบบอเมริกัน : travel - traveling = ท่องเที่ยว
  quarrel - quarreling = ทะเลาะ

เราจะใช้  Present Continuous Tense  เมื่อใด   

จำนวนคนอ่าน 24256 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved