ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
Grammar
Grammar Test
English Rules
Exercise
Idioms
Confusing Words
Word of the day
Basic English
English is Fun
Tips & Tricks
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาอังกฤษ | Grammar

Grammar

Possessive Pronoun
 
Possessive Pronoun แปลว่า "สามีสรรพนาม" หมายถึง สรรพนามที่ใช้แทนนามในกรณีแสดงความเป็นเจ้าของ ถ้ามองให้ลึกซึ้งอย่างถ่องแท้แล้ว Possessive Pronoun ก็มิใช่คำอื่นที่ไหน แท้ที่จริงแล้วก็ได้แก่ Personal Pronoun คือ บุรุษสรรพนาม รูปที่ 4 นั่นเอง ได้แก่


mine = ของผม, ของฉัน
ours = ของเรา
yours = ของท่าน
his = ของเขา
hers = ของหล่อน
its = ของมัน
theirs = ของพวกเขา


คำเหล่านี้เรียกว่า Possessive Pronoun มีวิธีใช้อยู่ 3 อย่าง คือ

 1. ใช้เป็นประธานของกริยาในประโยคได้ (Subject of a Verb) แต่ทั้งนี้ต้องมีข้อความอื่นเล่าเรื่องมาก่อน เช่น

  Your friend is Indian, mine is American.
  เพื่อนของคุณเป็นคนอินเดีย ของฉันเป็นคนอเมริกัน
  (mine เป็น Possessive Pronoun มาทำหน้าที่เป็นประธานของ is)

  His brother is a tall boy; but hers is a short one.
  น้องชายของเขาเป็นเด็กรูปร่างสูง แต่ของหล่อนเป็นเด็กเตี้ย
  (hers เป็น Subject ของกริยา is ในประโยค) 2. ใช้เป็น Subjective Complement คือ "ส่วนสมบูรณ์ของกริยาในประโยค" และส่วนมากจะเรียงตามหลัง Verb to be เช่น

  This bicycle is mine; that one is yours.
  รถจักรยานคันนี้เป็นของฉัน แต่คันนั้นเป็นของคุณ
  (mine และ yours เป็นสามีสรรพนาม ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา is)

  This ruler is his; that one is hers.
  ไม้บรรทัดอันนี้เป็นของเขา อันนั้นเป็นของหล่อน
  (his และ hers ทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา is) 3. ใช้เพื่อเน้นความเป็นเจ้าของให้เด่นชัดขึ้น (Double Possessive) แต่ต้องวางหลังบุรพบท of อีกทีหนึ่ง ตามสูตรวลีสำเร็จรูปดังนี้ a + noun + of + Possessive Pronoun เช่น

  a friend of mine = one of my friends
  (เพื่อนคนหนึ่งของฉัน)

  a brother of yours = one of your brothers
  (น้องชายคนหนึ่งของคุณ)

  a pen of hers = one of her pens
  (ปากกาด้ามหนึ่งของหล่อน)

  เช่น    I met a friend of mine at the theatre yesterday.
  ฉันได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่โรงละครเมื่อวานนี้

  A pen of hers is very dear.
  ปากกาด้ามหนึ่งของเธอมีราคาแพงมาก

  หมายเหตุ : ข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับ possessive Pronoun ก็คืออย่าให้ไปสับสนกับ Possessive Adjective อันได้แก่ บุรุษสรรพนามรูปที่ 3 คือ my, our, your, his, her, its และ their คำทั้ง 7 นี้ใช้เป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ) ฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้ต้องมีนามตามหลังเสมอ ส่วน Possessive Pronoun ไม่ต้องมีนามตามหลัง ลองดู 2 ประโยคนี้

  ตารางเปรียบเทียบ

  Possessive Adj. มีนามตามหลัง
  Possessive Pron. ไม่มีนามตามหลัง
  This is my book.
  นี้คือปากกาของฉัน
  This is your car.
  นี้คือรถยนต์ของท่าน
  This book is mine.
  หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน
  That car is yours.
  รถยนต์คันนั้นเป็นของท่าน
จำนวนคนอ่าน 27806 คน
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved