ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ 1 (มีนาคม 2546)

ชุดที่             2
คะแนนเต็ม    100    คะแนน
จำนวนข้อ      36     ข้อ
เวลาทดสอบ   120    นาที

คำอธิบาย

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1

วันพุธที่ 12 มีนาคม 2546

เวลา 8.30 น. – 10.30 น.

ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย มี 8 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบปรนัย มี 28 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน


เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง หลังจากที่คุณกดปุ่ม


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved